Erecode

1. Huishoudelijk regelement en Erecode NVX

1.1  Het actieve lidmaatschap van de vereniging waarborgt dat het lid de status van eindverantwoordelijk vfx professional heeft en dat het lid in overeenstemming met de eer en aanzien van het beroep zal optreden.

1.2  Het actieve lidmaatschap van de vereniging moet worden gezien als een door ervaren collega’s uitgesproken vertrouwen in de bewezen kwaliteit van het werk van het actieve lid.

1.3  Het actieve lidmaatschap impliceert de bereidheid om het vak voor het voetlicht te brengen en om kennis en ervaring te delen met collega’s, in het bijzonder met de andere leden.

1.4  De erecode van de vereniging geeft gedragsregels en stelt normen die de leden bij uitoefening van hun beroep in acht nemen. Alle leden zijn aan de erecode gebonden.

2. De verhouding van een lid tot andere leden van de vereniging

2.1  Hoewel opbouwende kritiek op elkaars werk stimulerend kan zijn, en de vereniging het debat niet schuwt, zal een lid zich niet denigrerend uitlaten over het werk of de reputatie van een ander lid.

2.2  Wanneer een lid het vermoeden heeft dat een hem aangeboden opdracht eerder aan een collega werd verstrekt, dan dient het lid zich er van te vergewissen of dat het geval is en of de opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens deze collega heeft voldaan. Is dit niet het geval dan zal het lid de opdracht niet aannemen, dan wel teruggeven.

3. De verhouding van een lid tot de opdracht(gever)

3.1  Een lid zal zijn opdracht zorgvuldig vervullen. Betrokkenheid bij ieder project staat hoog in het vaandel. Bij aanvaarding van een opdracht vergewist het lid zich ervan over de kennis, kunde en ervaring te beschikken, die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

3.2  Een lid zal informatie van vertrouwelijke aard over de opdracht, dan wel over het bedrijf van de opdrachtgever, indien deze door de opdrachtgever werd verstrekt, niet openbaar maken.

3.3  Een lid streeft naar duidelijke en bij voorkeur schriftelijke afspraken vooraf omtrent zaken als honorarium, omvang van de werkzaamheden, en omvang van relevante budgetten.

3.4  Een lid aanvaardt een aangeboden opdracht niet zonder de gebruikelijke honorering te bedingen. Uitgezonderd van hetgeen in de voorgaande zin is bepaald, zijn opdrachten van een bijzonder kunstzinnig gehalte danwel opdrachten met een ideële strekking.

3.5  Een lid zal met teamleden, crew, cast en productie constructief en met respect samenwerken.